Ban Lãnh Đạo Trung Tâm

GIÁM ĐỐC PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng PHÓ GIÁM ĐỐC TS. Trần Thị Tô Châu PHÓ GIÁM ĐỐC PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thủy PHÓ GIÁM ĐỐC TS. Lê Thị Liễu ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG TS. Trần Thị Ngọc Xuyến

TS. Trần Thị Tô Châu

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm, Phó chủ tịch hội Loãng Xương Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ, bác sĩ Đào tạo: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 1997Tốt nghiệp Thạc sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002Tốt nghiệp Tiến sĩ … Read more