Lịch Khám Bệnh Nhà K1 Và K2 Từ 01/01/2024 Đến 04/02/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 PK203 CXK1             CXK2 DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA DƯƠNG A NGA PK204 CXK3 THẢO THẢO THẢO THẢO THẢO  KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1 KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến … Read more

Lịch Khám Bệnh Nhà K1 Và K2 Từ 04/12 Đến 31/12/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 PK203 CXK1            CXK2 DƯƠNG ANHẠN DƯƠNG ANHẠN DƯƠNG ANHẠN DƯƠNG ANHẠN DƯƠNG ANHẠN PK204 CXK3 TRANG B TRANG B TRANG B TRANG B TRANG B  KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1 KHÁM YÊU CẦUP407(TỪ 06h00 đến 15h30) TS … Read more

Lịch Khám Bệnh Nhà K1 Và K2 Từ 30/10 Đến 03/12/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 PK203 CXK1             CXK2 DƯƠNG A THOA DƯƠNG A THOA DƯƠNG A THOA DƯƠNG A THOA DƯƠNG A THOA PK204 CXK3 HẠNH HẠNH HẠNH HẠNH HẠNH  KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1 KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến … Read more

Lịch Làm Việc Ngoại Trú Từ 22/10/2023 Đến 29/10/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 PK203 CXK1 CXK2 DƯƠNG A DƯƠNG B DƯƠNG A PHƯỢNG DƯƠNG ABÍCH DƯƠNG A DƯƠNG B DƯƠNG A DƯƠNG B PK204 CXK3 TRANG D TRANG D TRANG D TRANG D TRANG D TIÊM KHỚP K2 HÀ (MINH) MAI THOA … Read more

Lịch Làm Việc Ngoại Trú Từ 16/10/2023 Đến 22/10/2023

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 PK203 CXK1 CXK2 DƯƠNG A DƯƠNG B DƯƠNG A DƯƠNG B DƯƠNG A DƯƠNG B DƯƠNG A DƯƠNG B DƯƠNG A DƯƠNG B PK204 CXK3 TRANG D TRANG D TRANG D TRANG D TRANG D TIÊM KHỚP K2 HUẾ … Read more