Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 10/2023

THỨ 2 2ĐỨC 9BÍCH 16TÂM 23PHƯỢNG 30HẢI THỨ 3 3PHONG 10THỦY 17HẠNH 24THẢO 31NHẠN THỨ 4 4HÀ 11HUẾ ANH 18LIỄU 25HUYỀN 1/11TRANG A THỨ 5 5NGA 12THOA 19TRANG B 26HIỀN 2TÂM THỨ 6 6TÙNG 13HOA 20ĐỨC 27BÍCH 3HẠNH THỨ 7 NGÀY 7PHƯỢNG 14BÌNH 21PHONG 28HUẾ ANH 4TRANG B THỨ 7 ĐÊM 7THẢO 14HẢI 21HÀ 28THOA … Read more

Lịch Trực Trung Tâm Cơ Xương Khớp Tháng 9/2023

THỨ 2 4THẢO – HUYỀN 11HẢI 18PHƯỢNG 25DƯƠNG B THỨ 3 5HIỀN 12NHẠN 19THẢO 26HẢI THỨ 4 6BÍCH 13TRANG A 20HUYỀN 27NHẠN THỨ 5 7THỦY 14TÂM 21HIỀN 28TRANG A THỨ 6 8HUẾ ANH 15TRANG D 22BÍCH 29TÂM THỨ 7 NGÀY 9THOA 16HẠNH 23HUẾ ANH 30TRANG D THỨ 7 ĐÊM 9HOA 16TRANG B 23THOA 30HẠNH CHỦ … Read more