CFR 2023_Hội Trường C – Buổi Sáng – Phiên 1

HỘI TRƯỜNG C

HALL C

BÁO CÁO KHOA HỌC: Phiên 1
Scientific Reports – Session 1
Chủ tọa đoàn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. BS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Trần Thị Ngọc Xuyến
Chairs: Assoc. Prof. Nguyen Van Hung, MD.,PhD., Dr. Nguyen Thi Nga, MD,PhD., MSN. Tran Thi Ngoc Xuyen
09:00 09:20Xu hướng tiếp cận, hội nhập và phát triển của ngành Điều dưỡng
Trends in approach, integration and development of Nursing
ThS. Trần Thị Ngọc Xuyến Bệnh viện Bạch Mai
MSN. Tran Thi Ngoc Xuyen – Bach Mai Hospital
09:20 09:40Cập nhật hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội Điều dưỡng Cơ xương khớp Thế giới: Phạm vi và tiêu chuẩn thực hành
The update of guidelines for Rheumatology Nursing: Scope and Standards of Practice
CN. Lê Đức Cảnh – Bệnh viện Bạch Mai
BN. Le Duc Canh – Bach Mai Hospital
09:40 10:00Tổng quan về vai trò của người điều dưỡng trong việc hỗ trợ tập luyện cho người bệnh xương khớp
Overview of the role of nursing in supporting exercises for patients with musculoskeletal diseases
ThS. Lê Thị Kim Phượng – Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
MSN. Le Thi Kim Phuong – Hai Duong Medical Technical University
10:00 10:20Thảo luận
Discussion
Chủ tọa đoàn
Chairs

Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

Viết một bình luận