CFR 2023_Tóm Tắt_Vết Thương Mạn Tính, Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lành Vết Thương Mạn Tính Và Các Phương Pháp Mới Trong Chăm Sóc Vết Thương

Tóm Tắt Báo Cáo

ThS. Trần Thị Ngọc

Viết một bình luận