Lịch Làm Việc Ngoại Trú Trung Tâm Cơ Xương Khớp Từ 08/07/2024 Đến 14/07/2024

KHOA KHÁM BỆNH NHÀ K2
 THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
PK203 CXK1             CXK2 NGA – DƯƠNG ANGA – DƯƠNG ANGA – DƯƠNG ANGA – DƯƠNG ANGA – DƯƠNG A
PK204 CXK3HOAHOAHOAHOAHOA
PK 412 CXK4              CXK5TRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONGTRANG A PHONG
TIÊM KHỚP 204   HUẾ ANH
 KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ K1
P407  BSCKII.  TÙNGTHS. NHẠNBSCKII. TÙNGBSCKII. TÙNGTHS. NHẠN
P408  BSCKII. TÂMTHS BÍCHBSCKII. TÂMBSCKII. TÂMTHS. THOA
P409  THS. HẠNHTS HẢITHS. HẠNHTHS. HẠNHTHS. GIANG
P422  BSCKII. HÀBSCKII. HÀBSCKII. HÀTHS. TRANG BBSCKII. HÀ
P428  THS. NHẠNBSCKII. THẢOTHS. NHÂMBSCKII. THẢOTHS. NHÂM
P426  THS YẾNTS. MAITS. MAITHS DƯƠNG CTS. MAI
SIÊU ÂM P410TRANG BTÂMYẾNNHẠNHẠNH
ĐỨCDƯƠNG C
SIÊU ÂM P411NHÂMHẠNHNHẠNBÍCHTÂM
PHƯƠNG
TIÊM KHỚP P412MAITÙNGMINHMAITÙNG
ĐIỆN CƠ P429THẢONHÂMTHẢONHÂMTHẢO
NSK + ST CƠ MỞ    DƯƠNG B

Viết một bình luận