Thông tư 13/2023/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp

Ngày 29 tháng 06 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BYT quy định về khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp (gọi ngắn gọn là Thông tư 13) được Bộ Y tế ban hành, làm cơ sở cho các đơn vị khám chữa bệnh của Nhà nước xây dựng và thực hiện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

NỘI DUNG THÔNG TƯ 13

Nguồn: TVPL

Viết một bình luận