Hội Nghị Khoa Học Thường Niên Trung Tâm Cơ Xương Khớp 2024

Nằm trong chương trình hoạt động khoa học và đào tạo thường quy của Trung tâm nhằm hưởng ứng các hoạt động cho Ngày thế giới phòng chống bệnh thấp khớp 12/10, Ngày loãng xương Thế giới 20/10 và kỷ kiệm 55 năm (1969 – 2024) thành lập Khoa Cơ Xương Khớp đầu tiên và … Read more

Hội Nghị Khoa Học Thường Niên Lân Thứ XXI – VRA 2024

Hội Thấp Khớp học Việt Nam xin trân trong thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học thường niên của lần thứ XXI – VRA 2024 của Hội Thấp khớp học như sau: HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXI – VRA 2024 Thời gian: Ngày 05 & 06 tháng … Read more