Ban Lãnh Đạo Trung Tâm

Giám Đốc PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng Phó Giám Đốc TS. Trần Thị Tô Châu Phó Giám Đốc PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thủy Phó Giám Đốc TS. Lê Thị Liễu Điều Dưỡng Trưởng TS. ĐD. Trần Thị Ngọc Xuyến