CFR 2023_Các Phiên Báo Cáo Khoa Học

CÁC PHIÊN BÁO CÁO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ

HỘI TRƯỜNG A

HALL A

Phiên 1 – Buổi sáng

Session 1 – Morning

Phiên 2 – Buổi sáng

Session 2 – Morning

Phiên 3 – Buổi chiều

Session 3 – Afternoon

Phiên 4 – Buổi chiều

Session 4 – Afternoon

HỘI TRƯỜNG B

HALL B

Phiên 1 – Buổi sáng

Session 1 – Morning

Phiên 2 – Buổi sáng

Session 2 – Morning

Phiên 3 – Buổi chiều

Session 3 – Afternoon

Phiên 4 – Buổi chiều

Session 4 – Afternoon

HỘI TRƯỜNG C

HALL C

Phiên 1 – Buổi sáng

Session 1 – Morning

Phiên 2 – Buổi sáng

Session 2 – Morning

Phiên 3 – Buổi chiều

Session 3 – Afternoon

Phiên 4 – Buổi chiều

Session 4 – Afternoon

                

Chương trình hội nghị tóm lược

Chương trình hội nghị theo nhóm

Chương trình hội nghị đầy đủ

Viết một bình luận